HOME
FOTO CLIENTES
ISTOCK

 

Juanma García Escobar
Il.lustració & Animació 2D
Illustration & 2D Animation
Barcelona (Spain) | 656 30 09 09
Email: info@juanma.es
Skype:
juanmagarcia30
PUBLI
EDITORIAL
PACKAGING
ANIMACIO
MASCOTES
 
Juanma García Escobar. Ilustrador Barcelona

LINKEDININSTAGRAMfacebook
TWITTERDOMESTIKABEHANCEVIMEOYOUTUBE

 

Des de Barcelona treballo per a empreses de tot el món, tant per a client final com a través d'agències. Vaig estudiar disseny gràfic a l'Escola Massana de Barcelona i fa gairebé 30 anys que hi dedicat de manera professional. Estic especialitzat en il·lustració publicitària per a marques de gran consum com Coca-Cola, McDonald's. Nutella, Danone, Nestlé, Mediapro, Panrico, Carrefour, Mercadona, Carbonell, Fanta, Roche, TV3 o Cacaolat entre moltes altres. Il·lustració orientada tant a Publicitat com a apps i publicacions editorials i multimèdia. Disseny de personatges, mascotes corporatives, motion graphic i animació 2D.
BOOK
I am working in Barcelona for companies around the world, both for end user and through agencies. Trained as a graphic designer at the Escola Massana in Barcelona and with 20 years in the profession, I am specialised in advertising illustration for corporate and consumer brands like Coca-Cola, McDonald's. Nutella, Danone, Nestlé, Mediapro, Panrico, Carrefour, Mercadona, Carbonell, Fanta, Roche, TV3, Cacaolat, etc. Illustration also oriented to both apps and advertising, as editorial and multimedia publications. Illustration vectorized for multimedia and Flash animations. Furthermore design of characters and corporate mascots, motion graphic and 2D animation.

 

Entre altres agències he treballat per a:


Entre altres clients
he treballat per:

FRIGO 

Cartel Impulso para punto de venta. Edición especial destinada a público infantil.

Cartell Impuls per a punt de venda. Edició especial destinada a públic infantil.

Impulse poster for point of sale. Special edition intended for children.


 

"Il·lustració publicitària de
Barcelona al Món"

"Advertising illustration of
Barcelona to the World "

La il·lustració publicitària és un dels elements diferenciadors a l'hora de vendre un producte. Aquesta part que tindrà presència en publicitat i packaging esdevindrà un eix de la campanya de màrqueting. per tant, comptar amb un bon professional que faci un treball d'alçada és imprescindible.The advertising illustration is one of the differentiating elements when it comes to selling a product. This part that will have a presence in advertising and packaging will become an axis of the marketing campaign. therefore, having a good professional who works at a height is essential.

Un dels millors exponents que tenim a Espanya és Juanma García Escobar, el seu estil colorista, desenfadat i amb clares referències al cartoon modern ia l'il·lustració més clàssica ens deixa feines abellidores per a qualsevol marca i que venen de la millor manera aquell producte per al qual treballen. En veure'ls ens recorden irremeiablement obres cimera de la il·lustració publicitària dels 50 i 60, on trobem els exponents més grans d'aquest estil d'il·lustració.One of the best exponents we have in Spain is Juanma García Escobar, his colorful, carefree style and clear references to the modern cartoon and the classic illustration leaves us attractive jobs for any brand and that sell the best way that product for which they work. When we see them, they irremediably remind us of top works of the advertising illustration of the 50s and 60s, where we find the greatest exponents of this style of illustration.


Portes il·lustrant més de 20 anys Com van ser els començaments i aquell moment en què dius als teus pares que et vols guanyar la vida dibuixant? You have been illustrating for more than 20 years How were the beginnings and that moment in which you tell your parents that you want to earn a living by drawing?


Acabar dedicant-te professionalment a alguna cosa com això és molt complicat. Quan un nen diu al seu pare que vol ser futbolista, la resposta sol ser:
-"D'acord, val, però a part de futbolista, en cas de tenir una lesió greu...?"
-"Doncs cantant"
-"D'acord, val, però a part de cantant..."

Això del dibuix, funciona més o menys igual. És divertit, -almenys per als que ens agrada dibuixar-, i d'entrada treballar en alguna cosa divertida és estranya. Per això plantejar als teus pares que et vols dedicar a dibuixar, pot sonar a la Mama, vull ser artista i ja et pot caure d'entrada una colleja.

Ending up dedicating yourself professionally to something like this is very complicated. When a child tells his father that he wants to be a soccer player, his response is usually:
-"Okay, okay, but apart from being a soccer player, in case you have a serious injury...?"
-"Well, singer"
-"Okay, okay, but apart from being a singer...
The drawing, works more or less the same. It's fun, at least for those of us who like to draw, and to start working on something fun is strange. For that reason to pose to your parents that you want to dedicate to draw, it can sound like Mama, I want to be an artist and they will not pay much attention to you.


És molt de pares la resposta de Tu estudia, i després ja..., i així va ser en el meu cas, així que vaig buscar el que jo vaig creure més s'assemblava al que m'agradava fer i vaig cursar (no puc dir vaig estudiar) Disseny Gràfic a l'Escola Massana de Barcelona. Allà hi havia jo, desubicat, un oncle que l'únic museu que havia trepitjat era el de Cera i que no havia anat a una exposició a la seva vida...però que sabia dibuixar. No vaig acabar els 5 anys, al 4t me'n vaig anar. Encara que m'ho passava molt bé amb els amiguets de classe, em va cansar la improductivitat d'aquell lloc i vaig decidir invertir els diners de la matrícula en un Mac i començar a expulsar el carrer amb la meva carpeta. It is very parents the answer of Your studies, and then we will see ... and so it was in my case, so I looked for what I thought was more like what I liked to do and I studied (I can not say I studied) Design Graphic in l'Escola Massana de Barcelona. There I was, unfocused, an uncle that the only museum that I had stepped on was Cera's and that he had not gone to an exhibition in his life ... but that he knew how to draw. I did not finish the 5 years, to the 4th I left. Although I had a great time with the class friends, I got tired of the unproductiveness of that site and decided to invest the tuition money on a Mac and start kicking the street with my folder.

 

PANET Ilustración pictograma. Diseño y dirección de arte Ina Disseny | Pictograma d'il·lustració. Disseny i direcció d'art Ina Disseny | Pictogram illustration. Design and art direction Ina Disseny

 

Treballes des de Barcelona per a la resta d'Espanya i Europa i entenc que internet és una base fonamental per això. Quina és la teva relació amb el client i com t'hi acostes? You work from Barcelona for the rest of Spain and Europe and I understand that the internet is the fundamental basis for this. What is your relationship with the client and how do you approach him?


Quan treballes com a il·lustrador per a marques de gran consum, (Coca-Cola, Nestlé, Aquabona, Danone o Kinder, per posar-ne algunes), oblida't del contacte directe amb la persona que decideix. Encara que el vostre client final és la marca, el vostre interlocutor serà un responsable del compte de l'agència, o un director d'art de l'estudi que us han contractat. Per això, està molt bé tenir content el director de màrqueting de la marca, però has de tenir en compte que el teu client és el teu interlocutor a l'agència. És a dir, poques vegades es crea un vincle marca-il·lustrador, i és l'agència la que repetirà o no amb tu, en funció de com hagis respost.
When you work as an illustrator for consumer brands (Coca-Cola, Nestlé, Aquabona, Danone or Kinder, to name a few), forget about the direct contact with the person who decides. Even if your final client is the brand, your interlocutor will be responsible for the agency's account, or a studio art director who has hired you. For that reason, it is very good to have the marketing director of the brand happy, but you have to keep in mind that your client is your interlocutor in the agency. That is, a brand-illustrator link is rarely created, and it is the agency that will or will not repeat it with you, depending on how you have responded.

Amb els clients més petits, el contacte sí que sol ser directe. Això té la seva part bona, ja que el feedback és més clar i directe en no haver-hi intermediaris. Però també la seva part dolenta ja que el client, que sol ser el gerent de l'empresa, de vegades té massa clar com vol fer les coses i això et porta de vegades a lliurar feines, de les quals diguem no n'estàs gaire orgullós.With the smallest clients, the contact is usually direct. This has its good part, since the feedback is more clear and direct when there are no intermediaries. But also its bad part since the client, who is usually the manager of the company, sometimes has too clear how he wants to do things and this sometimes leads you to deliver jobs, of which we say you are not too proud

Per tenir feina de manera continuada hi ha dues paraules màgiques internet i contactes, i hi ha una xarxa professional que les combina, Linkedin. La major part de la meva estratègia d'ampliació de cartera de clients i cerca de nous projectes gira entorn de Linkedin. Sobre la meva relació amb els nous clients, el més habitual és tenir un primer contacte visual amb una reunió per conèixer-nos ia partir d'aquí, tota la feina, recepció de breafing, lliuraments de projectes, etc, es realitza online. Els desplaçaments s'han reduït a la seva mínima expressió, tant és així que tinc fins i tot clients a Barcelona amb què treballo fa anys, amb els quals no hi ha hagut ni tan sols aquest primer contacte visual. To have work continuously there are two magic words, internet and contacts, and there is a professional network that combines them, Linkedin. Most of my strategy of expanding my client portfolio and finding new projects revolves around Linkedin. About my relationship with new clients, the usual thing is to have a first visual contact with a meeting to get to know us and from here, all the work, reception of breafing, delivery of projects, etc., is done online. The displacements have been reduced to their minimum expression, so much so that I even have clients in Barcelona with whom I work for years, with whom there has not even been this first visual contact.

Quines són les referències/autors que influeixen a la teva feina? What are the references / authors that influence your work?

Pots aparèixer a les agendes dels responsables de l'agències publicitat per dos motius:
1º-Per fer alguna cosa molt concreta (tenir un estil molt característic).
2º-Per fer-ho tot (tenir molts registres).
Jo estaria dins del segon grup, treballo moltes gràfiques diferents, i per tant influeixen en el meu treball innombrables autors i estils. Normalment és el client el que d'entrada de marca quines referències vol utilitzar per a cada projecte.
You can appear on the agendas of those responsible for advertising agencies for two reasons:
1-For doing something very concrete (have a very characteristic style).
2º-For doing everything (having many records).
I would be in the second group, I work many different graphics, and therefore my authors and styles influence my work. Normally, it is the customer who enters the brand name that references you want to use for each project.

Il·lustració digital o tradicional? Quina és la teva preferida?  Digital or traditional illustration? Which one is your favorite?


Sempre que puc treballar amb il·lustració vectorial, diguem que és la meva especialitat. El procés de treball és sempre el mateix: Primer presento un esbós a llapis, i quan tinc l'ok del client escaneig i passo a tinta i color amb l'ordinador.
Whenever I can work with vector illustration, let's say it's my specialty. The work process is always the same: First I present a sketch in pencil, and when I have the client ok scan and step to ink and color with the computer.


Per a aquest segon pas utilitzo dues tècniques. For this second step I use two techniques.

a) Il·lustració vectorial
Entintat i color amb Illustrator. Encara que és un programa en via d'extinció, segueixo treballant amb aquest programa ja que per dibuixar (i al meu entendre), dóna mil patates a programes més moderns com a il·lustrator.
a) Vector illustration
Inked and color with Freehand. Although it is a program in the process of extinction, I continue to work with this program because to draw (and in my opinion), it gives a thousand potatoes to more modern programs as an illustrator.


b) l·lustració x pixels
Entintat i color amb Photoshop/Tablet Wacom.
Independentment d'això sempre que puc i tinc temps m'agrada dibuixar a llapis o a boli Bic, això podria ser una mena de hobbie ja que són dibuixos que no tenen cap sortida comercial però que em diverteixen molt.

b) Illustration x pixels
Inked and color with Photoshop / Tablet Wacom.
Regardless of this whenever I can and I have time I like to draw in pencil or pen Bic, this could be a kind of hobbie since they are drawings that have no commercial outlet but that amuse me a lot.


 

Què comentaries als nois que estan començant a il·lustrar avui dia? What would you say to the children who are beginning to illustrate today?

El meu consell és que tinguin paciència i no es desanimin. Aquest és un món molt competitiu i ningú no els ajudarà. El temps dels mecenes i cercatalents ja va passar.
Aquí us poso alguns consells amb què molts professionals sé que no hi estan d'acord, però que a mi m'han funcionat molt bé:
My advice is to be patient and not be discouraged. This is a very competitive world and nobody will help you. The time of the patrons and scouts has already passed.
Here I give you some tips with which many professionals do not agree, but that have worked very well for me:


1- Publica, publica, publica... has d'aconseguir tenir un book amb contingut. Ningú et contractarà, si ningú no t'ha contractat abans
Publish, publish, publish ... you must get a book with content. Nobody will hire you, if nobody has hired you before.

2- Al principi no pensis a la pasta. Considera els treballs com una inversió per anar fent book, no pensis que t'estan explotant o prenent els cabells, encara que probablement ho estiguin fent.
At first do not think about pasta. Consider the works as an investment to go making book, do not think that they are exploiting or teasing, although they are probably doing it.

3- Sigues constant i no et desanimis, la recompensa triga, però arriba (normalment).
Be constant and do not get discouraged, the reward takes time, but it arrives (usually).

4- Relativitza les crítiques. Recordo un dia a la Massana, on el professor de dibuix em va posar com a exemple d'alumne Que tenia problemes per crear personatges. Tot és molt relatiu i les opinions són com el cul, tothom en té un.
Relativizes criticism. I remember one day in La Massana, where the drawing teacher put me as an example of a student who had problems creating characters. Everything is very relative and the opinions are like the ass, everyone has one.


5- Mentre aconsegueixes una cartera de client que et permeti dedicar-te full estafi a això, busca una altra feina. Si és quelcom que et permeti expressar-te artísticament millor, que millor, però sinó adapta't...s'ha de menjar.While you get a client portfolio that allows you to devote full time to this, look for another job. If it's something that allows you to express yourself artistically better, what better, but adapt ... you have to eat.6- Aprèn a dissenyar webs
(Per exemple Dreamweaver) i comença per la teva.

Learn to design webs (For example Dreamweaver) and start with yours.

7- Utilitza la teva web com a referència i book. No tinguis un munt de pàgines oficials, registra el teu domini i tingues una sola pàgina, però molt actualitzada amb tot el que vagis fent.Use your website as a reference and book. Do not have a lot of official pages, register your domain and have only one page, but very updated with everything you do.


8- Aprèn una mica de SEO i comença a donar-te d'alta a tot arreu per posicionar-te. Això és una qüestió de constància, no de diners, i és bàsic per aconseguir clients. Com a exemple, si busqueu a google il·lustrador barcelona, juanma o fins i tot il·lustrador crec que aparec dels primers. Learn SEO and start signing up everywhere to position yourself. This is a matter of constancy, not money, and it is basic to get customers. As an example, if you search in google illustrator barcelona, juanma or even illustrator I think I appear from the first ones.


9- No tinguis tots els ous a la mateixa cistella. Diversifica't, pensa que com més sàpigues fer, més possibilitats tindràs que et contracti. Reinventa't, si ets un bon dibuixant de còmics, especialitza't en storyboards, aprèn animació, busca oportunitats, mou-te...
Do not have all the eggs in the same basket. Diversify yourself, think that the more things you know how to do, the more chances you have of being hired. Reinvent yourself, if you are a good comic artist, specialize in storyboards, learn animation, look for opportunities, move ...


10-Fes servir el Linkedin per començar a contactar amb agències i estudis. Pensa que sense contactes no ets ningú.
Finalment si tot això no funciona i no aconsegueixes dedicar-te a això de forma professional, continua dibuixant, això sempre ho tindràs i sempre anirà amb tu.
Use the Linkedin to start contacting agencies and studios. Think that without contacts you are nobody.
Finally if all this does not work and you can not dedicate yourself to this in a professional way, keep drawing, you will always have it and it will always go with you.

Agències, Agència creativa, Animació, Art, Barcelona, esbossos outline, Branding, Campanyes, campanyes online Cartells, Cartoon modern, Clients, Color, Comunicació, Concurs, Consum, Consultoria, Creativitat, contes infantils, desenvolupament web, Disseny web, Dissenyadors, Disseny, Estudis, Formació, Fotografia, Global, Google, Graffitti, Gràfics, Identitat Gràfica, Il·lustració, Inspiració, Llibres, Logotips, Màrqueting, Màrqueting digital, Màrqueting industrial, Marquesines, Mascota, Packaging, Personatges corporatius, Pla de Màrqueting, Productivitat, Produccions, Publicitat, Revistes, Targetes Tipografia, Whiteboard Animation News, Agencies, Creative agency, Animation, Art, Barcelona, ​​Blogs, outline sketches, Branding, Campaigns, online campaigns Posters, Cartoon modern, Clients, Color, Communication, Contest, Consumption, Consulting, Creativity, children's stories, web development, Design Web, Designers, Design, Studies, Training, Photography, Global, Google, Graf fitti, Graphics, Graphic Identity, Illustration, Inspirational, Books, Logos, Marketing, Digital Marketing, Industrial Marketing, Canopies, Mascots, Packaging, Corporate Characters, Pla Marketing, Productivity, Productions, Advertising, Magazines, Typography Cards, Whiteboard Animation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juanma García Escobar Ilustrador
ILUSTRADOR. Este es Juanma García Escobar. Esto es un ilustrador, concretamente un ilustrador de Barcelona, un ilustrador español y catalán.  Esto es un dibujante, este es un tío que se dedica a lo que más le gusta hacer. Este soy yo, un ilustrador de Barcelona, Catalunya y España ;-)
ILUSTRACIÓN PARA CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS SOCIALES DE EMPRESA Y DE PUBLICIDAD. ILUSTRACIÓN PARA WORKSHOPS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE IDEAS Y BRAINSTORMINGS. STORYTELLING DIBUJADO EN VIVO, CARICATURAS, CLIPS ANIMADOS PARA DINAMIZAR PONENCIAS... ILLUSTRATION FOR CONGRESSES, CONVENTIONS AND SOCIAL CORPORATE AND PUBLICITY EVENTS. ILLUSTRATION FOR WORKSHOPS AND CONCEPTUALIZATION OF IDEAS AND BRAINSTORMINGS. STORYTELLING DRAWING LIVE, CARICATURES, ANIMATED CLIPS TO KEEP PAPERS ...
Post en Reason Why
Juanma García Escobar. Ilustrador Barcelona
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 
EXOLUM. Cómic "Los Guardianex de la Energía. El Origen" | Comic "The Guardians of Energy. The Origin".   FELIÇ DIADA DE SANT JORDI!

EXOLUM. Còmic "Els Guardians de l'Energia. L'Origen" | Comic "The Guardians of Energy. The Origin".+INFOO

 

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI 2024 +INFO
#SantJordi #DiadadeSantJordi #SantJordi2024 #diadellibro2024 #DiadelLibro #SantJordiBCN #DiadelLlibre #DiadadeSantJordi #DiadelLlibre #DiadelLlibre2024

 
EXOLUM. Cómic "Los Guardianex de la Energía. El Origen" | Comic "The Guardians of Energy. The Origin". FELIÇ DIADA DE SANT JORDI! SANT JORDI 2024 +INFO
#SantJordi #DiadadeSantJordi #SantJordi2024 #diadellibro2024 #DiadelLibro #SantJordiBCN #DiadelLlibre #DiadadeSantJordi #DiadelLlibre #DiadelLlibre2024
 
HOME LIFE. Alimentació per a gossos i gats, i accessoris per a mascotes. Disseny de logotip + Il·lustracions corporatives.
Food for dogs and cats, and accessories for pets. Logo design + Corporate illustrations.
+INFO
39 ILUSTRADOR BARCELONA
ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA ¿Por qué recomendar Aceites de Oliva a tus pacientes?. Creación de estilo de ilustración, conceptualización e story. OLIVE OILS FROM SPAIN. Why recommend Olive Oils to your patients? Creation of illustration style, conceptualization and story.   ABACUS. Colección de Stickers para el Catálogo de Navidad 2023. Dirección creativa @vertigo_bcn | Vertigo. Collection of Stickers for the 2023 Christmas Catalog. Creative direction Vertigo. +INFO

BNP PARIBAS REAL ESTATE | 2024 |. Calendari d'advent digital. Direcció creativa de Grow. Projecte destacat a Domestika. Digital advent calendar . Creative direction of Grow. Featured in Domestika. | +INFO

 

L'ITALIANA (CMI ALIMENTOS) | 2023 |. Reestyling del personatge corporatiu + col·lecció d'icones. Direcció d´art Morillas. Restyling of the corporate character + icon collection. Art direction Morillas. +INFO

38 ILUSTRADOR BARCELONA
SOCIETE GENERAL
Creació d'interfície gràfica, personatges i escenaris per a gamificació. Creation of graphic interface, characters and scenarios for gamification.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
| 2023 |. Creació d'interfície gràfica, personatges i escenaris per a gamificació.

Creation of graphic interface, characters and scenarios for gamification.

+INFO

38 ILUSTRADOR BARCELONA
ESPAÑA ¿Por qué recomendar Aceites de Oliva a tus pacientes?. Creación de estilo de ilustración, conceptualización e story. OLIVE OILS FROM SPAIN. Why recommend Olive Oils to your patients? Creation of illustration style, conceptualization and story.
ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA Per què recomanar Olis d'Oliva als teus pacients? Il·lustració+conceptualització+story. Why recommend Olive Oils to your patients? Illustration+conceptualization+story. +INFO
37 ILUSTRADOR BARCELONA
KIT KAT de Nestlé
Campaña de Pascua 2024. Creación del personaje KitKat Bunny para el nuevo formato "Lata Chocolates Kit Kat Bunny con 8 chocolates". El conejo de Pascua de Kit Kat se presenta en esta lata metálica con dos diseños que comparten los mismos productos en su interior. Diseño del packaging y dirección de arte Karenin. Campanya de Pasqua 2024. Creació del personatge KitKat Bunny per al nou format "Llauna Xocolates Kit Kat Bunny amb 8 xocolates". El conill de Pasqua de Kit Kat es presenta en aquesta llauna metàl·lica amb dos dissenys que comparteixen els mateixos productes al seu interior. Disseny del packaging i direcció d´art Karenin. Easter campaign 2024. Creation of the KitKat Bunny character for the new format "Kit Kat Bunny Chocolates Tin with 8 chocolates". The Kit Kat Easter bunny is presented in this metal can with two designs that share the same products inside. Packaging design and art direction Karenin. CAPITALISM MEDITATION | 2023 |. Un projecte de Jacint (Jazz) Cabau.
A project by Jacint (Jazz) Cabau. +INFO

KIT KAT Nestlé |2024|. Llauna Xocolates Kit Kat Bunny amb 8 Kit
Kat Bunny Chocolates Tin with 8 chocolates". +INFO

CAPITALISM MEDITATION | 2023 |. Un projecte de Jacint (Jazz) Cabau.
A project by Jacint (Jazz) Cabau. +INFO

36 ILUSTRADOR BARCELONA
ENRIC COMPANY.Speaker i comunicador. Disseny del cartell de l'espectacle "Quién es Quién", i càpsula animada per promocionar-lo. Speaker and communicator. Poster design per a la show "Who is Who", i animated capsule to promote it. ENRIC COMPANY.Speaker i comunicador. Disseny del cartell de l'espectacle "Quién es Quién", i càpsula animada per promocionar-lo. Speaker and communicator. Poster design per a la show "Who is Who", i animated capsule to promote it. ENRIC COMPANY.Speaker i comunicador. Disseny del cartell de l'espectacle "Quién es Quién", i càpsula animada per promocionar-lo. Speaker and communicator. Poster design per a la show "Who is Who", i animated capsule to promote it.
ENRIC COMPANY.Speaker i comunicador. Disseny del cartell de l'espectacle "Quién es Quién", i càpsula animada per promocionar-lo. Speaker and communicator. Poster design per a la show "Who is Who", i animated capsule to promote it.

ENRIC COMPANY.Speaker i comunicador. Disseny del cartell de l'espectacle "Quién es Quién", i càpsula animada per promocionar-lo. Speaker and communicator. Poster design per a la show "Who is Who", i animated capsule to promote it.

35 ILUSTRADOR BARCELONA

CACAOLAT. Reestyling de "Pepi" (personatge corporatiu de Cacaolat), portant-ho a una estètica propera al 3D. Creació de diferents actings per a la seva implementació als minibrics del producte i per a diferents usos promocionals. Direcció d'art Odisea Barcelona.

Reestyling of "Pepi" (corporate character of Cacaolat), taking it to an a esthetic close to 3D. Creation of different actings for its implementation in the product minibriks and for different promotional uses. Art direction Odisea Barcelona.

+INFO

34 ILUSTRADOR BARCELONA

GOVERN D'ESPANYA. MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA ALIMENTACIÓ. Creació de línia gràfica per a col·lecció de vídeos i disseny d'univers gràfic. Animació 2D, postproducció i sonorització. Un projecte de 17 comunicació.GOVERNMENT OF SPAIN. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD. Graphic line creation for video collection and graphic universe design. 2D animation, post-production and sound (see story). A 17communication project. +INFO

33 ILUSTRADOR BARCELONA

GOVERN D'ESPANYA. Creació de gràfica, personatges i escenaris de la campanya del Ministeri Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Il·lustracions per a la infografia i animació 2D. Creation of graphics, characters and scenarios of the campaign of the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge Illustrations for infographics and 2D animation.

+INFO
32 ILUSTRADOR BARCELONA


SABA
.
Il·lustracións i clips animats per a diferents campanyes.
Direcció d'art Ogilvy SABA.

Illustrations and animated clips.
Art direction Ogilvy

+INFO

31 ILUSTRADOR BARCELONA
HOLA BARCELONA Plataforma d'e-commerce de TMB Transports Metropolitans de Barcelona. Disseny de línia d'il·lustració corporativa que es vinculi a la marca i la col·lecció d'escenes. Direcció creativa LaviniaNext. Projecte destacat a Domestika | TMB e-commerce platform Barcelona Metropolitan Transport. Corporate illustration line design that links to the brand and collection of scenes.Creative direction LaviniaNext. Featured project on Domestika +INFO
30 ILUSTRADOR BARCELONA
PORTES OBERTES LICEU 2018 www.juanma.es PORTES OBERTES LICEU 2019 www.juanma.es

 

LICEU OPERA BARCELONA.
"Viu el Liceu des de Dins". Jornada de portes obertes 2018 i 2019. Imatge gràfica i implementació en diferents formats estàtics i animats, i adaptació a suports d'impressió.

"Live the Liceu from within" Open door day 2018 & 2019. Graphic image and implementation in different static and animated formats and adaptation to printing media

+INFO

29 ILUSTRADOR BARCELONA

BELLA AURORA
ll.lustracions per a col.lecció de packs disenyats per Graphic House.

Illustrations for Bella Aurora pack collection.

+INFO

28 ILUSTRADOR BARCELONA

KIT KAT
Il·lustracions per a col·lecció de llaunes KIT KAT Santa Claus. Campanya mundial. Disseny del packaging i adreça d'art Karenin.

Illustrations for collection of cans KIT KAT Santa Claus. World Campaign. Illustrations for Macro Christmas. Packaging design and art direction Karenin

+INFO

27 ILUSTRADOR BARCELONA
FC BARCELONA Creació d'avatars, per personalitzar el perfil de l'usuari a la web oficial del club al"REGISTRAR-SE COM CULER"Creation of avatars, to personalize the user's profile on the club's official website by "REGISTERING AS A CULER"


FC BARCELONA
Creació d'avatars, per personalitzar el perfil de l'usuari a la web oficial del club a "REGISTRAR-SE COM CULER"

Creation of avatars, to personalize the user's profile on the club's official website by "REGISTERING AS A CULER"

+INFO

Animación realizada con Adobe Animate a partir de ilustración vectorial y editada con After Effects para añadir efectos y mejorar el flujo de movimiento. Juanma García Escobar | Ilustratum Studio. Ilustración publicitaria & motion graphics

26 ILUSTRADOR BARCELONA

AUTOMÓVIL CLUB D'ANDORRA RALLYE TURÍSTIC.
Dissseny del cartell del Rallye Turístic organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra


Poster design for the new edition of the Tourist Rally organized by the Automobile Club of Andorra.

25 ILUSTRADOR BARCELONA

CONSUM.
Creació de personatges per a packaging de cereals Consum.
En col·laboració amb Essencial Producciones i Momentum.

Creation of characters for Consum cereal packaging In collaboration with Essencial Producciones and Momentum.

+INFO

24 ILUSTRADOR BARCELONA

McDonald's.
Campanya Cafè Gratis. Il·lustracions per Tab del facebook oficial de la marca, que amb el claim "Per un dilluns menys dilluns" busca generar engagement amb el públic.
Direcció d'art TBWA.

Free Coffee Campaign. Illustrations for Tab of the brand's official facebook, which with the claim "For a Monday minus Monday" seeks to generate engagement with the public.
Art direction TBWA.


+INFO

23 ILUSTRADOR BARCELONA
ABACUS Ilustraciones para Campaña de Sant Jordi. Dirección creativa @vertigo_bcn | Vertigo. ABACUS Ilustraciones para Campaña de Sant Jordi. Dirección creativa @vertigo_bcn | Vertigo.

ABACUS
Il·lustracions per a Campanya de Sant Jordi.
Direcció creativa @vertigo_bcn | Vertigo.

Illustrations for Sant Jordi Campaign.
Creative direction @vertigo_bcn
| Vertigo.

+INFO

22 ILUSTRADOR BARCELONA

NESTLÉ. Disseny de les Caixes Vermelles de Nestlé en tots els seus formats. Pack de 100, 120 i galleda de 180 grs. Il·lustració de personatges i gràfica dels envasos. Direcció d'art Plenum Design

Design of the Nestlé Red Boxes in all their formats. Pack of 100, 120 and cube of 180 grs. Illustration of characters and graphics of packaging. Art direction Plenum Design.

+INFO

21 ILUSTRADOR BARCELONA
CRUZ ROJA. 
"SORTEIG D'OR CRUZ ROJA 2020". Il·lustració de les 10 escenes que decoren les butlletes del sorteig, i disseny de pòster per a campanya de comunicació i punts de venda. Direcció creativa i molt més a càrrec dels amics de Grow.

Illustration of 10 scenes for the raffle tickets, and poster design for communication campaign and points of sale. Creative direction and much more in charge of the friends of Grow. #SorteoDeOro #CruzRojaEsp #SoyFanDeCruzRoja

CRUZ ROJA.
"SORTEIG D'OR CRUZ ROJA 2020". Il·lustració de les 10 escenes que decoren les butlletes del sorteig, i disseny de pòster per a campanya de comunicació i punts de venda. Direcció creativa i molt més a càrrec dels amics de Grow.

Illustration of 10 scenes for the raffle tickets, and poster design for communication campaign and points of sale. Creative direction and much more in charge of the friends of Grow. #SorteoDeOro #CruzRojaEsp #SoyFanDeCruzRoja

+INFO

20 ILUSTRADOR BARCELONA
DENTSPLY SIRONA Col·lecció realitzada per a la marca. Dissenys que representen efemérides i dies mundials importants per al sector de la odontologia. Projecte destacat a Domestika

Collection made for the brand, Designs representing ephemeris and important world days for the dentistry sector. Featured project on Domestika. DENTSPLY SIRONA Col·lecció realitzada per a la marca. Dissenys que representen efemérides i dies mundials importants per al sector de la odontologia. Projecte destacat a Domestika

Collection made for the brand, Designs representing ephemeris and important world days for the dentistry sector. Featured project on Domestika.

DENTSPLY SIRONA Col·lecció realitzada per a la marca. Dissenys que representen efemérides i dies mundials importants per al sector de la odontologia. Projecte destacat a Domestika

Collection made for the brand, Designs representing ephemeris and important world days for the dentistry sector. Featured project on Domestika.

+INFO

19 ILUSTRADOR BARCELONA
ABACUS 
Il·lustracions i gifs animats. 
Direcció creativa Vertigo. 


Illustrations and animated gifs. 
Creative direction Vertigo ABACUS 
Il·lustracions i gifs animats. 
Direcció creativa Vertigo. 


Illustrations and animated gifs. 
Creative direction Vertigo

ABACUS
Il·lustracions i gifs animats.
Direcció creativa Vertigo.


Illustrations and animated gifs.
Creative direction Vertigo

+INFO

18 ILUSTRADOR BARCELONA
WE ARE WATER Foundation. Il·lustració central i animació de la campanya "Dia mundial del vàter".
Central illustration of the "World Toilet Day" campaign.
17 ILUSTRADOR BARCELONA

GOBIERNO DE ARAGÓN. Il·lustració central de la campanya i motion graphics. Un projecte de 17 Comunicació & Màrqueting Sostenible. GOVERNMENT OF ARAGON. Central illustration of the campaign and motion graphics. A project of 17 Sustainable Communication & Marketing


YOUTUBE
16 ILUSTRADOR BARCELONA

CARREFOUR
Creació d'interfície gràfica, personatges i escenaris per a gamificació.

Creation of graphic interface, characters and scenarios for gamification.

+INFO

15 ILUSTRADOR BARCELONA
VIDEO EN YOUTUBE CON AUDIO

VODAFONE. "EL MEU EQUIP DE GESTIÓ VODAFONE BUSINESS". Creació de gràfica i personatges per flyer de màrqueting directe, i realització de clips animats per a la seva difusió a xarxes socials i web de Vodafone Business, a més dels videowalls de les botigues Vodafone. Direcció d'art Arnold Madrid. "MY VODAFONE BUSINESS MANAGEMENT TEAM". Creation of graphics and characters for direct marketing flyers, and production of animated clips for dissemination on social networks and the Vodafone Business website, as well as on the video walls of Vodafone stores. Art direction Arnold Madrid.
14 ILUSTRADOR BARCELONA
 
Dos projectes personals, dos homenatges a les meves pel·lícules i al meu programa de ràdio favorit. M'encanta aquest cinema, i m'encanta el Versió de RAC1 @versiorac1 del gran Toni Clapés i els seus. Amb aquestes referències, massa normal he sortit, jaja...+INFO
13 ILUSTRADOR BARCELONA

GENT DE MERCATS
Il·lustracions pel programa "Gent de Mercats" produït per Benecé per a TV3.

Illustrations for the "Gent de Mercats" (People of Markets) program produced by Benecé Produccions for TV3

+INFO

12 ILUSTRADOR BARCELONA

DAVIS CUP
Campanya per a la final del torneig de la Copa Davis 2019 creada per Morillas. Col·laboració en la creació del llenguatge gràfic de la campanya, dissenyant un sistema de dinàmiques il·lustracions que representen tennistes i aficionats.

Campaign for the final of the 2019 Davis Cup created by Morillas. Collaboration in the creation of the graphic language of the campaign, designing a system of dynamic illustrations that represent tennis players and fans.

+INFO

11 ILUSTRADOR BARCELONA
NEDGIA Gràfica i creació de personatges. Proposta descartada realitzada en col·laboració amb Custom Films i amb la Direcció creativa de Contrapunt BBDO.Graphics and character creation. Discarded proposal made in collaboration with Custom Films and with Creative Direction of Contrapunto BBDO.
10 ILUSTRADOR BARCELONA
INALIA SERVICES 
Nueva marca de servicios funerarios. Ilustraciones corporativas | INALIA SERVICES
Nueva marca de servicios funerarios. Ilustraciones corporativas |
New brand of funeral services. Corporate illustrations www.inaliaservices.com.
+INFO
 

Diseño de la nueva imagen corporativa de la tecnológica CSR-ONLINE. Creación de ilustraciones y diseño del "Universo CSR".

CSR-ONLINE (IT). Imatge corporativa de la tecnològica i creació d'il·lustracions i disseny de l'Univers CSR. Animació motion graphics i disseny carpa. Corporate image. Creation of illustrations and design of the "CSR Universe". Motion graphics animation, and tent design. +INFO

09 ILUSTRADOR BARCELONA
BBVA Ilustración para V edición del Values Day de BBVA. Dirección creativa de Grow. 

Illustration for the 5th edition of BBVA's Values Day. Creative direction of Grow.

BBVA Il·lustració per a V edició del Values Day de BBVA. Direcció creativa de Grow
Illustration for the 5th edition of BBVA's Values Day. Creative direction of Grow.

  ACA AUTOMÒBIL CLUB D'ANDORRA Ilustraciones para el anuario y para cápsulas animadas . Illustrations for the yearbook and for animated capsules

ACA AUTOMÒBIL CLUB D'ANDORRA
Il·lustracions per a l'anuari, càpsules animades i altres campanyes. Illustrations for the yearbook, animated capsules and other campaigns.
08 ILUSTRADOR BARCELONA

GALAPAGOS ESPAÑA Companyia biotecnològica. Il·lustracions per a campanya "Imagina Cuando" sobre la colitis ulcerosa. Direcció creativa i animació McCann Health | Biotech company. Illustrations for the "Imagine When" campaign on ulcerative colitis. Creative Direction and Animation McCann Health

07 ILUSTRADOR BARCELONA
Balcam Diagonal 
Col·lecció de petaques metàl·liques vintage amb bombons de xocolata amb nucli de cerelas. Barcelona (Modernisme, Sagrada Família Park Güell), Madrid (Plaça Major, Gran Via) i Espanya.

Collection of vintage metal pouches with chocolate chocolates with cerelaes core. Barcelona (Modernisme, Sagrada Familia Park Güell), Madrid (Plaza Mayor, Gran Via) and Spain.

Balcam Diagonal
Col·lecció de petaques metàl·liques vintage amb bombons de xocolata amb nucli de cerelas. Barcelona (Modernisme, Sagrada Família Park Güell), Madrid (Plaça Major, Gran Via) i Espanya.

Collection of vintage metal pouches with chocolate chocolates with cerelaes core. Barcelona (Modernisme, Sagrada Familia Park Güell), Madrid (Plaza Mayor, Gran Via) and Spain.

+INFO

06 ILUSTRADOR BARCELONA
Ilustración vintage para Sanchez Romero Carvajal. Pareja de principios de siglo comiendo jamón, mientras el maestro jamonero les prepara unas finas lonchas de jamón de jabugo. Ilustración de Juanma García Escobar

Sanchez Romero Carvajal Cartells Vintage per a Sanchez Romero Carvajal. Direcció d'art de Morillas. Descarregar cartells en PDF.

Vintage Posters for Sanchez Romero Carvajal. Art direction of Morillas. Download posters in PDF.

+INFO

05 ILUSTRADOR BARCELONA
IMUM & YOU Disseny de patterns per a la nova marca anglesa de productes per a nadons i mares. mumandyou.com. Direcció d'art Morillas.
Pattern design for the new English brand of products for babies and mothers. Art direction Morillas.

MUM & YOU Disseny de patterns per a la nova marca anglesa de productes per a nadons i mares. mumandyou.com. Direcció d'art Morillas.
Pattern design for the new English brand of products for babies and mothers. Art direction Morillas.

+INFO

04 ILUSTRADOR BARCELONA
CCEPRO Creació de personatges i escenaris per a BBCool, la marca de bolquers de la campanya algeriana Cepro. Direcció d'art i disseny Carre Noir Barcelona. 

Creation of characters and stages for BBCool, the diaper brand of the Algerian Cepro campaign. Art and design direction Carre Noir Barcelona

CEPRO Creació de personatges i escenaris per a BBCool, la marca de bolquers de la campanya algeriana Cepro. Direcció d'art i disseny Carre Noir Barcelona.

Creation of characters and stages for BBCool, the diaper brand of the Algerian Cepro campaign. Art and design direction Carre Noir Barcelona.

+INFO

03 ILUSTRADOR BARCELONA
DENTSPLY SIRONA. Creació de l'univers de Sofia amb disseny de personatges, escenaris i lettering per a col·lecció de 4 vídeos explicatius sobre els alineadors SureSmile. Animació Raúl Ametllers. Coordinació i direcció Friday Monkeys. | Creation of graphics and illustrations for a collection of explanatory videos on SureSmile aligners. Animation Raúl Almendros. Coordination and direction Friday Monkeys. +INFO  UNITED NATIONS
Campanya de comunicació per frenar el Coronavirus presentada a concurs. Un projecte de Aktiva Brand Experience Design.Communication campaign to stop the Coronavirus submitted to the contest. An Aktiva Brand Experience Design project.
+INFO

02 ILUSTRADOR BARCELONA

COCA-COLA. Sèrie col·leccionable per a canal Hostaleria. Adreça d'art Carre Noir Barcelona.

Collectible series for the Hospitality channel. Art direction Carre Noir Barcelona.

+INFO

01 ILUSTRADOR BARCELONA

PAGINA DOS / TVE | Timelapse del procés de treball d'il·lustració inspirada al llibre “El dinar nu” de William Burroughs. Secció Clàssic del programa Paginats (La 2 de TVE i Canal Internacional).Veure ilustración.Timelapse of the illustration work process inspired by the book "The naked lunch" by William Burroughs. Classic Section of the Paginados program (La 2 de TVE and Canal Internacional). See illustration.

00 ILUSTRADOR BARCELONA